Preskočiť na obsah

Urbárske lesy, pozemková spoločnosť Vojkovce

Adresa: Vojkovce 37, 053 61, Spišské Vlachy

Tel.: 0918 633 392

E-mail: ulls.vojkovce@post.sk

Web: http://urbariat-vojkovce.meu.zoznam.sk/

Obrazová prezentácia činností Urbariátu Vojkovce v roku 2013:

https://youtube.com/watch?v=cjpq288IEf0%3Frel%3D0

O vzniku Urbariátu Vojkovce:

Rok 1989 priniesol zmenu a podľa zákona 83/1990 o združovaní občanov sa vlastníci podielov v spoločnom lesnom majetku na katastrálnom území obce Vojkovce znova spojili a prejavili záujem hospodáriť na svojich pozemkoch. Dňa 10.10.1991 spísali výzvu Východoslovenským štátnym lesom š.p. Košice o vydanie lesných pozemkov,  porastov a iného majetku do správy vlastníkov. Vlastníkov zastupoval ustanovený výbor a predseda spoločenstva p. Fábry Ondrej Vojkovce č.d. 2. Spoločnosť vystupuje pod názvom ,,URBÁRSKY KOMPOSESORIÁT OBEC VOJKOVCE“. Odpoveďou na túto výzvu bolo nekonečné doplňovanie dokladov, listov vlastníctva, výpisov z pozemkovej knihy, identifikácie parciel, označovania hraníc nehnuteľnosti v teréne a neustále prerušovanie samotného konania, pretože katastrálne územie obce je silne rozdrobené a uložené v členitom teréne BRANISKA.

V roku 1992 spoločenstvo vlastníkov lesov požiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o zaregistrovanie stanov spoločenstva pod názvom URBARIÁTNE LESY, LESNÁ SPOLOČNOSŤ. Ministerstvo žiadosti vyhovelo a 29. 10. 1992 pod čislom spisu VVS/1-900/90-6625 tieto stanovy zaregistrovalo. Spoločenstvo v článku č.3 – Pôsobnosť a ciele spoločenstva okrem iného uvádza: Jeho cieľom je obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívacích práv členov spoločenstva a ich právnych nástupov. Ministerstvo vnútra dňa 20.02.1996 oznamuje spoločenstvám vlastníkov lesov aby podľa nového zákonu o  poz. spol. č. 181/1995 Z.z vykonali registráciu na príslušných obvodných lesných úradoch a pri nesplnení si tejto povinnosti do 1.3.1996 ministerstvo hrozilo nariadením o majetkovom vysporiadaní spoločenstva. Spoločenstvo dodržalo termín a zaregistrovalo sa pod názvom Urbárske lesy lesná spoločnosť Vojkovce poz. spol. ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

V roku 2002 nadobudla platnosť ROEP obce Vojkovce. Koncom roku 2004 a v roku 2005 vyvrcholila práca na kompletizovaní podkladov a označovanie pozemkov v teréne tak, aby mohla vzniknúť „Dohoda o odovzdaní nehnuteľnosti medzi urbárskou spoločnosťou Vojkovce a LSR š.p. Banská Bystrica OZ Prešov,  ktorá v mesiaci október 2005 nadobudla platnosť. Rok 2006 bol teda prvým rokom riadneho hospodárenia urbárskej spoločnosti na vyznačených pozemkoch katastrálneho územia obce Vojkovce. 

V roku 2007 obvodný pozemkový úrad SNV začal na katastrálnom území obce Vojkovce projekt pozemkových úprav. V roku 2009 vrcholia pozemkové úpravy a  1.1.2010 nadobudne platnosť nové členenie pozemkov. Tento projekt pozemkových úprav napomôže dodržať čl. č.3 zo stanov nášho urbárskeho spoločenstva, v ktorom základnou úlohou je obnoviť reálny výkon vlastníckych a užívacích práv na celom katastrálnom území obce Vojkovce.

Fotografie z činnosti urbariátu, rok 2015: