Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vojkovce

Dobrovoľný hasičský zbor vo Vojkovciach bol založený roku 1924. Iniciátorom a zakladateľom bol Jozef Klapáč. Prvým veliteľom bol Ondrej Handľovič. V týchto časoch sa používala ručná striekačka, do ktorej sa musela voda nalievať vedrom. Hasičom boli zakúpené opasky, prilby a hasičské sekery.

V r. 1926 bol veliteľom Ján Baluch, ktorý vydržal na tomto poste jeden rok.

V r. 1927 bol zvolený za veliteľa František Štuler. Za jeho pričinenia sa z obecných zdrojov zakúpila ručná štvorkolesová striekačka – ťahaná konským záprahom, ktorú vlastníme dodnes a je funkčná po vykonaní generálnej opravy.

V roku 1930 bol zvolený za veliteľa DHZ Juraj Gábor. Za jeho pôsobenia sa z prostriedkov zemskej hasičskej jednotky na Slovensku zakúpilo hodne potrebných ochranných nástrojov vrátane uniforiem.

V roku 1942 bol zvolený za veliteľa DHZ Štefan Házi. Za jeho pôsobenia bola zakúpená motorová striekačka PS4, ktorá bola veľkou pomocou pre obyvateľov často sužovanými požiarmi. S touto striekačkou sa chodilo na rôzne hasičské súťaže. Zloženie tímu: Veliteľ – Házi Štefan, zástupca – Legát Štefan, strojník – Kolej Ján, ostatní – Kandra Ján, Legát Ondrej, Legát Valeent, Kandra Juraj, Vrábeľ Ondrej, Kandrik Ondrej. Trubačmi zboru boli Kandrik Ondrej a Kandrik Štefan. Títo členovia trúbili na trúbky, keď sa zvolávali členovia, alebo v prípade vzniknutého požiaru.

Dňa 30.11.1956 Došla nová striekačka PPS8 s príslušenstvom.

V roku 1964 bol založený výbor: Predseda – Kandrik Ondrej, veliteľ – Legát Valent, tajomník – Hadry Valent, kultúrny ref. – Šefčík Ondrej, strojník – Legát Ondrej a ďalší – Legát Štefan, Kandra Ján.

Dňa 6.9.1964 sa v obci vybudovala požiarná nádrž za pomoci predsedu MNV Jána Fábryho a členov pod vedením veliteľského zboru Legáta Valenta.

V roku 1965 sa začala za pomoci okresného predsedu p. Bernika stavať požiarná zbrojnica. Potom bol zvolený predseda Zahradník Imrich, veliteľ Klešč Ladislav.

V roku 28.11.1987 bol zvolený nový výbor – Predseda Kandrik Ján, tajomník Fábry Vladimír, veliteľ Vrábeľ Ján, hospodár Kolej Viliam, tiež Bandžuch Ladislav a Hadry Ondrej.

Za obetavej práce nového výboru a predsedu MNV p. Gredeckého Milana bola znovu nastolená chuť robiť v Dobrovoľnom hasičskom zbore. 28.5.1988 bola postavená nová sušiaca veža na hadice, ktorá je využívaná a funkčná dodnes. Rozšírila sa voľná členská základňa, kde sa prijalo tiež veľa žien. Na rôznych súťažiach sa zúčastňovali društvá mužov, žien, dorastu. V našej kronike je množstvo fotografii z rôznych súťaží. Dosahovali sa veľmi uspokojivé výsledky. Robila sa tiež osvetová a preventívna činnosť, robili sa rôzne prednášky ďeťom tunajšej ZŠ a MŠ. Organizovali sa požiarnícke plesy a rôzne kultúrne akcie. Členovia boli pravidelne povyšovaní na hodnosť a odmeňovaní za vernosť. Obecný úrad zakúpoval uniformy a vychádzkové rovnošaty.

V roku 1993 sa stal veliteľom Fábry Vladimír. V tomto roku sa obnovila a zfunkčnila ručná striekačka z roku 1928. Veľkú zásluhu na tom mal vtedajší Tenis club pod vedením Petra Legáta a tiež členovia DHZ.

V roku 1994 na zasadnutí OV DPZ v Spišskej Novej Vsi prevzal predseda DPZ Vojkovce p. Kandrik Ján „Ďakovný list“ za 1. miesto okrsku č.5 za najlepšie výsledky v roku 1994. Potom prišla nová striekačka PPS12. Mala lepší výkon a priniesla aj možnosť lepšie zabodovať na požiarníckych súťažiach.

V roku 1995 bol veliteľom Kandrik Ondrej ml, v r. 1998 bol zvolený predseda Legát Pavol.

V roku 2001 bol veliteľom Vrábeľ Ján. Od roku 2004 po súčasnosť je predsedom Legát Martin.

Po hosp. kríze, kde zasiahlo finančné zaťaženie aj obec sa stále náš DHZ drží nad vodou a zapálení členovia aj naďalej vyvíjajú činnosť. Veríme, že obce nikdy nezanevrú na túto zložku a naďalej budú robiť dobré meno obci na požiarníckych súťažiach.

DHZ dosiahol 2.miesto na požiarníckej súťaži v Bystranoch 15.6.2014: